Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Klaipėdos regioninio skyriaus vyresnysis specialistas

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Klaipėdos regioninio skyriaus vyresnysis specialistas

Darbo pobūdis:

KLAIP-DOS REGIONINIO skyriaus VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYB-S APRAŠYMAS

I. PAREIGYB-S CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos regioninio skyriaus (toliau - skyriaus) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 188.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nustatytas augalų, augalinių produktų ir kitų objektų priežiūros funkcijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo priežiūros funkcijas fitosanitarijos, augalų apsaugos, augalų dauginamosios medžiagos, augalų veislių registravimo ir teisinės apsaugos, grūdų ir jų produktų kokybės gerinimo politikos įgyvendinimo srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYB-S TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities žemės ūkio, miškininkystės arba biologijos krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) veiklą;

6.3. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti raštvedybos taisykles;

6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.5. mokėti rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A 2 lygiu;

6.6. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo įvežamų, išvežamų į trečiąsias šalis bei Europos Sąjungos valstybes augalų ir augalinės kilmės produktųfitosanitarinę priežiūrą ir apskaitą;

7.2. vykdo valstybinę augalų sveikatingumo priežiūrą Klaipėdos regioniniam skyriui priskirtoje zonoje (nacionalinė priežiūra);

7.3. po patikrinimo išrašo pažymas dėl fitosanitarinio ir kokybės tikrinimo ir taikomų priemonių, fitosanitarinius sertifikatus;

7.4. konsultuoja ūkio subjektus ir duoda nurodymus fitosanitarijos, šviežių vaisių ir daržovių, genetiškai modifikuotų augalų taisyklių laikymosi klausimais;

7.5. surašo ūkio subjektams administracinės teisės pažeidimų protokolus už fitsanitarijos reikalavimų nesilaikymą;

7.6. informuoja skyriaus vedėją ir Fitosanitarijos skyrių apie nustatytus kenksmingus organizmus šalyje ir gabenamuose kroviniuose;

7.7. vykdo auginamų, superkamų, įvežamų, perdirbamų, realizuojamų augalų ir augalinių produktų bei kitų objektų atitiktį fitosanitarijos reikalavimams priežiūrą;

7.8. kontroliuoja augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, užkrėstų kenksmingaisiais organizmais, jų židinių kenksmingumo šalinimą ar sunaikinimą;

7.9. kontroliuoja fitosanitarinių priemonių, nustatytų Tarptautinėje augalų apsaugos konvencijoje ir kitose tarptautinėse sutartyse, taikymą;

7.10. tvarko Lietuvos Respublikos fitosanitarinį registrą;

7.11. vykdo išvežamų ir tiekiamų rinkai vaisių ir daržovių rūšiavimo, pakavimo vietose ir didmeninėje prekyboje atitikties prekybos standartams įvertinimą ir išduoda šviežių vaisių ir daržovių atitikties Bendrijos prekybos standartams sertifikatus;

7.12. operatyviai ir laiku rengia ir teikia ataskaitas, statistinius duomenis ir kitą reikalingą informaciją skyriaus vedėjui;

7.13. tvarko fitosanitarinės priežiūros bylas;

7.14. teikia pasiūlymus teisės aktų, metodikų ir kitų fitosanitarijos, genetiškai modifikuotų augalų dokumentų rengimo klausimais;

7.15. pagal savo kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus, Tarnybos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1980 lt


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.03.26 Klaipėdos įgulos aptarnavimo centro vedėjas Vilnius 1034
2019.03.26 Klaipėdos apygardos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 451
2019.03.26 Klaipėdos skyriaus vyresnysis ekspertas Vilnius 680
2019.03.26 Klaipėdos skyriaus Vyriausiasis specialistas Vilnius 680
2019.03.26 Klaipėdos II teritorinio skyriaus vedėjas Vilnius 810
2019.03.26 Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Klaipėdos paramos administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 810
2019.03.26 Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 740
2019.03.26 Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriaus vyresnysis inspektorius Vilnius 630
2019.03.26 Klaipėdos teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius-inspektorius Vilnius 670
2015.10.21 Klaipėdos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Vilnius Nenurodytas
2015.07.29 Klaipėdos teritorinis skyriaus vedėjas Vilnius Nenurodytas
2015.05.14 Klaipėdos teritorinio padalinio vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.04.23 Klaipėdos skyriaus specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.04.08 Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.03.26 Klaipėdos jūrų uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos posto Vilnius Nenurodytas
2015.03.25 Klaipėdos skyriaus vedėjas Vilnius Nenurodytas
2015.03.10 Klaipėdos patikrų vietoje skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.01.23 Pardavėja-konsultantė Klaipėdos g. Vilnius 347
2015.01.15 Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriaus inspektorius Vilnius Nenurodytas


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai