Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Metodininkas

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Metodininkas

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro direktoriaus 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V1-78

VŠĮ VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRAS

PROJEKTO "ĮVAIRIAIS BŪDAIS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO SISTEMOS TOBULINIMAS" (NR. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001)VEIKLOS VYKDYTOJO PAREIGYB-S APRAŠYMAS

PAREIGYB-S CHARAKTERISTIKA

"Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas" (toliau - Projektas) veiklos vykdytojas. Projekto veiklos vykdytojo pareigybė užtikrinti tinkamą Projekto veiklos 1.1. "Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metodinės bazės sukūrimas" produktų rengimą ir jų kokybės priežiūrą. Projekto veiklos vykdytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Projekto finansavimui skiriamų lėšų.

Pareigybės lygis - A1

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- laikytis raštvedybos taisyklių ir reikalavimų;

- turėti patirties rengiant ar įgyvendinant statybos sektoriaus profesinio mokymo programas ir / arba pasiekimų vertinimui skirtas užduotis profesinio mokymo srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius profesinį mokymą;

- sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

- mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

- išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;

- mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektorinio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

- dalyvauja rengiant įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų vertinimo metodines priemones;

- dalyvauja Projekto darbuotojams skirtuose mokymuose, viešosiose konsultacijose, diskusijose;

- pagal kompetenciją organizuoja asmenų įvairiais būdais įgytų kompetencijų vertinimą, konsultuoja vertintojus;

- kaupia, sistema bei apibendrina projekto įgyvendinimo metu surinktą informaciją;

- bendradarbiauja su kitais Projekto darbuotojais, suinteresuotais asmenimis;

- vykdo tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą;

- vykdo kitus vienkartinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus.


Atlyginimas:Nenurodytas


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.03.24 Metodininkas Vilnius Nenurodytas
2019.03.24 Projekto 2.4 veiklos metodininkas Vilnius Nenurodytas
2019.03.24 Projekto metodininkas 0,5 etato Vilnius Nenurodytas
2019.03.24 Ekspertas-metodininkas 0,5 etato Vilnius Nenurodytas
2019.03.24 Ekspertas-metodininkas 0,25 etato Vilnius Nenurodytas
2019.03.24 Metodininkas Vilnius Nenurodytas
2019.03.24 Projekto "Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme" 1.1.2 veiklos metodininkas Nr. 2 Vilnius Nenurodytas
2019.03.24 Projekto metodininkas Vilnius Nenurodytas
2019.03.24 Projekto "Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas" 1.1.1 veiklos metodininkas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas" 2.1.1 veiklos metodininkas Nr. 1 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas" 1.2.2 veiklos metodininkas Nr. 2 Vilnius Nenurodytas
Projekto "Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas" 1.1.2 veiklos metodininkas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas" 2.4 veiklos metodininkas Vilnius Nenurodytas
PROJEKTO ,,MOKINIŲ AKADEMINIŲ GEB-JIMŲ ATPAŽINIMO IR JŲ UGDYMO KOKYB-S PL-TRA" metodininkas Vilnius Nenurodytas
,,Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas Metodininkas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas" metodininkas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Inovacijos vaikų darželyje" Švietimo metodų konsultantas - metodininkas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Tęsk" veiklos metodininkas Vilnius Nenurodytas
Metodininkas Vilnius Nenurodytas


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai