Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Valstybės tarnautojas

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Valstybės tarnautojas

Darbo pobūdis:
PAREIGYB-S APRAŠYMAS


I. PAREIGYB-S CHARAKTERISTIKA

1. Kvalifikacijų vertinimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta teisės aktų nustatyta tvarka kurti palankias laisvo asmenų judėjimo sąlygas vertinant užsienyje įgytas kvalifikacijas, teikiančias teisę į aukštąjį mokslą ir aukštojo mokslo kvalifikacijas (toliau - kvalifikacijos) akademiniais, profesiniais ir kitais tikslais, informuojant fizinius ir juridinius asmenis apie kvalifikacijų įvertinimo bei pripažinimo galimybes Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - užsienio kvalifikacijų vertinimo - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYB-S TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. Turėti 1 metų darbo patirtį;
6.3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu B2;
6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
7.1. Atlieka užsienio kvalifikacijų vertinimą;
7.2. Pagal poreikį nustato užsienyje baigtų mokomųjų dalykų ir pažymių atitikmenis ir teikia rekomendacijas šiais klausimais;
7.3. Teikia Lietuvos aukštosioms mokykloms rekomendacijas bei konsultacijas dėl užsienio kvalifikacijų pripažinimo;
7.4. Teikia Lietuvos ir užsienio fiziniams bei juridiniams asmenims informaciją apie šalių švietimo sistemas, užsienio kvalifikacijų pripažinimą ir kitą su tuo susijusią informaciją;
7.5. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją renka, analizuoja, sistemina ir teikia informaciją, rengia administracinių sprendimų projektus bei atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, skundus;
7.6. Inicijuoja ir (ar) rengia teisės aktų bei metodinių ir kitų darbo priemonių, reikalingų Skyriaus veiklai vykdyti, projektus;
7.7. Rengia Skyriaus veiklos ataskaitas;
7.8. Teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
7.9. Inicijuoja ir (ar) organizuoja tikslinių darbo grupių posėdžius, seminarus ir kitus renginius;
7.10. Atlieka mažos vertės viešuosiuose pirkimuose iniciatoriaus ir organizatoriaus funkcijas;
7.11. Dalyvauja darbo grupėse ar komisijose (ar pan.), sudarytose parengti teisės aktų projektus ar jų pataisas, spręsti su Studijų kokybės vertinimo centro (toliau - Centras) veikla, kvalifikacijų vertinimu ar pripažinimu, ar su mokslu ir studijomis susijusius klausimus;
7.12. Nuolat peržiūri ir susipažįsta su teisės aktų pakeitimais ir (ar) naujais teisės aktais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi, jais vadovaujasi;
7.13. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų;
7.14. Vykdo kitus su Centro ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
7.15. Nesant Skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojo, laikinai vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas; nesant Skyriaus vedėjo pavaduotojo, laikinai vykdo Skyriaus vedėjo pavaduotojo funkcijas; nesant Skyriaus kito vyriausiojo specialisto, laikinai vykdo jo funkcijas;

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Reikalavimai: Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Darbo patirtis: 1 metai


Atlyginimas: 689 EUR iki mokesčių išskaitymo / apie 559 EUR "į rankas"
Įmonė:


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.02.17 Valstybės iždo departamento prognozavimo ir rizikos valdymo skyrius vyriausiasis specialistas Vilnius 928
2019.02.17 Vyriausiasis specialistas viešiesiems pirkimams (karjeros valstybės tarnautojas) Vilnius 835
2019.02.17 Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos generalinis direktorius Vilnius Nenurodytas
2019.02.17 Valstybės įmonės Turto banko generalinis direktorius Vilnius Nenurodytas
2019.02.17 Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų generalinis direktorius Vilnius Nenurodytas
2019.02.17 Valstybės iždo departamento Europos Sąjungos paramos ir pinigų fondų apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 890
2019.02.17 Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygio 11 kategorijos) pareigos Vilnius 678.6
2019.02.17 Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 810
2019.02.17 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybo direktorius Vilnius Nenurodytas
2015.04.29 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorius Vilnius Nenurodytas
2015.02.10 Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2014.12.10 Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento ES paramos koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 3090
2014.11.21 Įmonių teisės ir nemokumo politikos departamento Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 3090


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai