Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

  
Darbo vieta: Palanga

Pareigos:Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Darbo pobūdis:

1. organizuoti ir koordinuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio, specialiojo ugdymo procesą - užtikrinti ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, ugdymo kokybę. Rengti, įgyvendinti ir analizuoti ikimokyklinio ugdymo programą. Vykdyti įstaigos ugdomojo proceso priežiūrą.

2. Teikti metodinę, profesinę pagalbą pedagogams - rūpintis personalo karjera (skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Organizuoti Metodinės tarybos pasitarimus, dalijimąsi gerąją darbo patirtimi bei pedagogų veiklos įsivertinimą. Aprūpinti grupes ugdymo priemonėmis, žaislais, kontroliuoti jų panaudojimą.

3. Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais, globėjais - organizuoti mokymus, konsultacijas, individualius pokalbius su jais.

4. Tvarkyti ugdomojo proceso dokumentaciją, dalyvauti darbo grupėse rengiant Mokyklos strateginį planą ir metinį veiklos planą. Teikti siūlymus dėl įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimo ir derinimo su savivaldos institucijomis.

5. Vykdyti kitus direktoriaus pavedimus.

III. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija;

2. ne mažesnis kaip 3 metų vadybinis darbo stažas;

3. geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;

4. gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

5. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygis (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą), mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

6. išmanyti ikimokyklinio, priešmokyklinio bei specialiojo ugdymo veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, raštvedybą;

7. būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

8. Privalumai: vadybinė kvalifikacinė kategorija, aukšta pedagogo kvalifikacinė kategorija (metodininkas).

IV. Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, vadybinį darbo stažą patvirtinantį dokumentą ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą , parengtą Europos CV formatu lietuvių kalba;

4. darbo stažą patvirtinantį dokumentą;

5. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as);

6. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

7. pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;

8. užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą).

V. Konkurso metu vertinamas testas ir pokalbis.

VI. Dokumentai priimami per 14 kalendorinių dienų po šio skelbimo paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą bei Palangos lopšelio-darželio "Gintarėlis" internetinėje svetainėse, adresu http://www.gintarelispalanga.lt, įskaitant konkurso paskelbimo dieną iki 2018 m. birželio 27 d.

Atrankos data - 2018 m. liepos 02 d.

Elektroninio pašto adresas gintarelispalamga@***.com .

Smulkesnė informacija teikiama telefonu 8-460-40392, 8 612 22131

VII. Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.Atlyginimas:Nenurodytas


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.02.23 Direktoriaus pavaduotojas bendriems ir ūkio reikalams Palanga 1700


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai