Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjas

  
Darbo vieta: Birštonas

Pareigos:Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjas

Darbo pobūdis:

1.1. vadovauja skyriaus veiklai, atsako už skyriaus veiklos rezultatus, koordinuoja skyriaus veiklą su kitų bibliotekos skyrių, padalinių veikla;

1.2. planuoja, analizuoja, apibendrina skyriaus veiklą ir jos rezultatus: rengia statistines, tekstines veiklos ataskaitas, veiklos programas, užtikrina jose pateikiamų duomenų tikslumą, išsamumą, patikimumą;

1.3. dalyvauja rengiant ir tobulinant bibliotekos strategiją; kuria ir įgyvendina vartotojų aptarnavimo tobulinimo strategijas;

1.4. rengia skyriaus veiklą reglamentuojančius dokumentus;

1.5. telkia vartotojus, aptarnauja lankytojus;

1.6. apskaito Skyriaus vartotojus, lankytojus, išduotus dokumentus, bibliografines informacines užklausas, renginius ir kt.;

1.7. stebi ir analizuoja dokumentų panaudą, organizuoja darbą su vartotojais-skolininkais;

1.8. dirba LIBIS programine įranga (LIBIS SAP Vartotojų registracijos ir kt. programomis ir jų moduliais);

1.9. organizuoja LIBIS SAP lokalios registracijos duomenų bazės redagavimą;

1.10. organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;

1.11. organizuoja Skyriaus ir Saugyklos fondo apsaugą, užtikrina skyriaus dokumentų fondo, materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą;

1.12. dalyvauja formuojant Skyriaus fondą, komplektuojant ir apskaitant tradicinius ir elektroninius informacijos išteklius;

1.13. tvarko Skyriaus ir Skyriui Saugykloje priskirtą bibliotekos fondą, atrenka nurašymui susidėvėjusius, nepaklausius dokumentus;

1.14. organizuoja darbo vietų Skyriuje įrengimą, sveikų ir saugių darbo sąlygų sukūrimą, skyriaus darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis;

1.15. planuoja, inicijuoja viešuosius pirkimus, organizuoja periodinių leidinių viešuosius pirkimus;

1.16. dalyvauja bibliotekos projektinėje veikloje, inicijuoja projektus;

1.17. dalyvauja organizuojant renginius suaugusiems bibliotekos lankytojams;

1.18. vykdo kitas šiai pareigybei priskirtas ir /ar direktoriaus pavestas funkcijas.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

2.1. turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, socialinių mokslų srities, komunikacijos, informacijos mokslų ar vadybos studijų krypties arba humanitarinių mokslų srities filologijos studijų krypties;

2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių bibliotekų veiklą, reikalavimus;

2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos (LIBIS) programas, modulius;

2.4. mokėti planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą, rinktis darbo metodus, vadovauti ir paskirstyti užduotis darbuotojams, analizuoti, apibendrinti ir pateikti duomenis, spręsti įvairaus sudėtingumo problemas;

2.5. žinoti bibliotekos dokumentų fondo organizavimo principus ir technologiją, jo tyrimo metodiką, fondo apsaugos reikalavimus, fondo populiarinimo būdus;

2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles;

2.7. turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis technine ir programine įranga, interneto ištekliais;

2.8. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo bibliotekoje patirtį.Atlyginimas:Nenurodytas


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai