Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTALietuvos Respublikosžemės ūkio ministro2013 m. gegužės 2 d.įsakymu Nr. 3P-52(Lietuvos Respublikosžemės ūkio ministro2017 m. rugsėjo 19 d.įsakymo Nr. 40P-33redakcija) FINANSŲ IR BIUDŽETO DEPARTAMENTOBIUDŽETO SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYB-S APRAŠYMAS I. PAREIGYB-S CHARAKTERISTIKA 1. Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus (toliau - skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 14. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti biudžeto sudarymo ir tikslinimo darbus, susijusius su programomis, pagal kurias finansuojamas Europos žemės ūkio garantijų fondo (toliau - EŽŪGF) priemonių įgyvendinimas; analizuoti žemės ūkio finansavimo politiką, dalyvauti jos formavime; atlikti Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių EŽŪGF priemonių finansavimo ir kitus žemės ūkio finansinius klausimus, analizę; rengti teisės aktus bendrosios žemės ūkio politikos (toliau - BŽŪP) finansavimo klausimais; pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant teisės aktus, susijusius su EŽŪGF priemonėmis. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - valstybės biudžeto sudarymo ir tikslinimo, teisės aktų rengimo ir Lietuvos Respublikos atstovavimo Europos Sąjungoje BŽŪP finansavimo klausimais. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYB-S TARNAUTOJUI 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų finansinio darbo patirtį žemės ūkio srityje;6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius biudžeto sudarymą ir vykdymą, vidaus ir finansų kontrolę, žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos finansavimą;6.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, išmanyti Europos Sąjungos institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, BŽŪP, šios politikos finansavimą reglamentuojančius Europos Sąjungos teisės aktus;6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;6.8. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. atlieka biudžeto sudarymo ir tikslinimo darbus, susijusius su programomis, pagal kurias finansuojamas EŽŪGF priemonių įgyvendinimas, kaupia, analizuoja ir apibendrina duomenis apie biudžeto lėšų naudojimą EŽŪGF priemonėms finansuoti;7.2. tikrina Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teikiamas ataskaitas apie Europos Komisijai deklaruotas EŽŪGF išlaidas ir iš Europos Komisijos gautas lėšas;7.3. rengia teisės aktus, susijusius su BŽŪP (tiesioginių išmokų, rinkos reguliavimo priemonių ir kaimo plėtros priemonių) finansavimu, pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su EŽŪGF priemonėmis tam, kad užtikrinti tinkamą šių priemonių finansavimą ir įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;7.4. analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos žemės ūkio finansavimo politiką, dalyvauja jos formavime;7.5. atlieka su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje susijusią veiklą BŽŪP (tiesioginių išmokų, rinkos reguliavimo priemonių ir kaimo plėtros priemonių) finansavimo klausimais - analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus, pozicijas, kitą su tuo susijusią informaciją, dalyvauja Europos Sąjungos institucijų darbo grupių ir komitetų, koordinuojančių BŽŪP finansavimo klausimus, posėdžiuose;7.6. sistemina ir analizuoja informaciją apie Europos Komisijos visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms pritaikytas finansines korekcijas; 7.7. dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų (įstaigų) sudarytų darbo grupių, komisijų ar komitetų darbe tam, kad pasiekti jiems nustatytus tikslus ir įvykdyti paskirtas užduotis;7.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 890 EUR iki mokesčių išskaitymo / apie 685 EUR "į rankas"
Įmonė: Žemės ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, (85)2391031,


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.03.24 Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis fondų saugotojas Vilnius Nenurodytas
2019.03.24 Lietuvos bioetikos komiteto Vyriausiasis specialistas (pakaitinis) Vilnius 755
2019.03.24 Transporto atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Kazachstano Respublikoje Vilnius Nenurodytas
2019.03.24 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Direktorius Vilnius 1577
2019.03.24 Lietuvos Respublikos komercijos atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Rusijos Federacijoje Vilnius 1034
2019.03.24 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius Vilnius 1577
2019.03.24 Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorius Vilnius 1431
2019.03.24 Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų generalinis direktorius Vilnius Nenurodytas
2019.03.24 Biokuro pardavimu vadybininko Lietuvos rinkai Vilnius 1000
Vadovybė Lietuvos Respublikos komercijos atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Suomijos Respublikoje Vilnius 960
Vadovybė Lietuvos Respublikos komercijos atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Baltarusijos Respublikoje Vilnius 960
Vadovybė Lietuvos Respublikos komercijos atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Prancūzijos Respublikoje Vilnius 960
Lietuvos Tinklinio Federacijos generalinis sekretorius Vilnius 1150
Reklamos vadybininkę/ą lietuvos rinkai Vilnius Nenurodytas
Klientų vadybininkę/ą Lietuvos rinkai Vilnius Nenurodytas
Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius Vilnius 890
2015.12.17 Lietuvos darbo biržos direktorius Vilnius 1300
2015.10.12 Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius Vilnius Nenurodytas
2015.07.09 Lietuvos bioetikos komiteto specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.02.27 Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktorius Vilnius Nenurodytas
2015.01.12 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktorius Vilnius Nenurodytas


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai