Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Viešųjų ryšių specialistų vyriausiasis specialistas

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Viešųjų ryšių specialistų vyriausiasis specialistas

Darbo pobūdis:


PASIENIEČIŲ MOKYKLOS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYB-S APRAŠYMAS


I. PAREIGYB-S CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau tarnyba) Pasieniečių mokyklos (toliau mokykla) viešųjų ryšių vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau valstybės tarnautojas).
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PAREIGYB-S PASKIRTIS

4. Organizuoti su valstybės sienos apsauga ir mokyklos istorija susijusių vertybių kaupimą, jų saugojimą ir eksponavimą, organizuoti ekskursijas ir istorinių atmintinų dienų minėjimus bei supažindinti visuomenę su valstybės sienos apsaugos istorija, ją tirti, formuoti su valstybės sienos apsauga susijusias tradicijas, populiarinti pasieniečio profesiją ir mokyklą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - tarnybos istorinių vertybių kaupimo, saugojimo ir istorinės pasieniečių veiklos populiarinimo funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYB-S TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų srities išsilavinimą;
6.2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų) ne mažesniu kaip pradedančiojo vartotojo A2 lygiu;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybos ir mokyklos veiklą, viešosios informacijos teikimą;
6.4. mokėti dirbti "Microsoft Offise" paketu, Internet Explorer programomis;
6.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja renginius susijusius su tarnybos ir mokyklos istorijos sklaida, kad tarnybos struktūrinių padalinių personalas ir visuomenė būtų informuoti apie muziejaus veiklą;
7.2. teikia informaciją visuomenės atstovams ir mokyklos darbuotojams, siekiant pristatyti tarnybos ir mokyklos istoriją;
7.3. teikia pasiūlymus, išvadas ir rekomendacijas dėl muziejaus veiklos;
7.4. rengia teisės aktų, įsakymų, raštų ir planų projektus, susijusius su tarnybos istorijos sklaida ir muziejaus veikla;
7.5. rengia ekskursijas muziejuje oficialioms svečių delegacijoms ir visuomenės grupėms, siekdamas reprezentuoti valstybės sienos apsaugos istoriją, mokyklą ir propaguoti pasieniečio profesiją;
7.6. rengia valstybinių švenčių ir kitų istorinių atmintinų dienų minėjimus tam, kad būtų puoselėjamas pilietiškumas ir istorinės vertybės;
7.7. organizuoja muziejinių vertybių, susijusių su Lietuvos valstybės sienos istorija, kaupimą, eksponavimą, apskaitą, siekdamas deramai jas išsaugoti;
7.8. teikia metinius muziejinės veiklos planus ir ataskaitas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai;
7.9. pristato muziejuje sukauptų ir eksponuojamų vertybių ekspoziciją tam, kad su ja reguliariai būtų supažindinta visuomenė;
7.10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarnybos padaliniais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
7.11. renka ir teikia duomenis, reikalingus veiklos planavimo, ataskaitų bei kitų dokumentų rengimui;
7.12. esant poreikiui filmuoja ir fotografuoja mokykloje vykstančius renginius;
7.13. siekdamas užtikrinti dokumentų rengimo bei saugojimo tvarką, pagal bylų dokumentacijos planą, formuoja ir nustatyta tvarka perduoda į mokyklos archyvą jo kompetencijai priskirtas bylas;
7.14. užtikrina materialinių vertybių, priemonių ir prietaisų, išduotų darbui, saugojimą, saugų naudojimą bei teisingą eksploataciją;
7.15. nesant Viešųjų ryšių vyriausiojo specialisto atsakingo už viešuosius ryšius, laikinai vykdo jo funkcijas;
7.16. mokyklos viršininko pavedimu atstovauja mokyklai, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio mokyklos vadovybės pavedimus, siekiant mokyklos tikslų įgyvendinimo.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus mokyklos viršininkui.


Atlyginimas: 630 EUR iki mokesčių / apie 495 EUR "į rankas"
Įmonė:


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2018.02.23 Projektų ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Vilnius Nenurodytas
2018.02.23 Projekto "Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas" viešųjų pirkimų specialistas Vilnius Nenurodytas
2018.02.23 Projekto "Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas" viešųjų pirkimų specialistas Vilnius Nenurodytas
2018.02.23 Viešųjų pirkimų skyrius Vyriausiasis specialistas Vilnius 820
2018.02.23 Bendrųjų reikalų departamentas Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 820
2018.02.23 Viešųjų pirkimų specialistas Vilnius 882
2018.02.23 Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Vilnius 1130
2018.02.23 Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas Vilnius 670
2018.02.23 Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 810
Viešųjų ryšių skyriaus vedėjas Vilnius 1130
Štabo Viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas Vilnius 670
Bendrųjų reikalų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 810
Viešųjų pirkimų skyriaus Skyriaus vedėjas Vilnius 1060
Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė Vyriausiasis specialistas Vilnius 670
Viešųjų pirkimų specialistas Vilnius 400
Planavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus viešųjų pirkimų specialistas Vilnius 710
Viešųjų pirkimų specialistas Vilnius 600
Projekto veiklų vykdytoja (viešųjų pirkimų ir personalo administravimo sritis) Vilnius 690
Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 670
Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 740
Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 890
Viešųjų ryšių skyriaus vedėjas Vilnius 1060
2015.12.30 Projektų koordinatorius - viešųjų pirkimų vykdymo specialistas Vilnius 830
2015.12.09 Viešųjų ryšių poskyrio vyriausiasis specialistas Vilnius 740
2015.10.28 Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai