Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

  
Darbo vieta: Visaginas

Pareigos:Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo pobūdis: Strateginio planavimo ir investicijų VALDYMO skyriaus VYRIAUSIOJO specialistopareigybės aprašymasI. pareigybės charakteristikaVisagino savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - skyriaus vyriausiasis specialistas)yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 9.II. paskirtis4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti verslo skatinimo, turizmo politikos, vartotojų teisių apsaugos priemonių įgyvendinimą.III. veiklos sritys5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse - verslas, turizmas, vartotojų teisių apsauga.IV. specialŪS reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities, viešojo administravimo, ekonomikos krypties išsilavinimą.6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo su verslo plėtros programomis, jų projektų administravimu, darbo su turizmo priemonių planavimu ir vykdymu bei vartotojų teisių apsauga patirtį;6.3. būti susipažinęs ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kodeksus, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių veiklą ir viešąjį administravimą, turizmo, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros, investicijų, vartotojų teisių apsaugos klausimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;6.4. gebėti savarankiškai atlikti užduotis, kaupti, sisteminti, valdyti informaciją, reikalingą tiesioginėms pareigoms atlikti, rengti išvadas, savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, mokėti apibendrinti problemas, numatyti jų sprendimo būdus, apibrėžti jų sprendimo strategiją;6.5. mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis;6.6. mokėti anglų, rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.V. šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. planuoja kuruojamų sričių priemones, lėšas joms įgyvendinti, rengia ir koordinuoja savivaldybės strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programą ir vykdo jos monitoringą, teikia informaciją skyriaus vedėjui; 7.2. nuolat analizuoja verslo aplinkos situaciją savivaldybėje, rengia išvadas ir teikia siūlymus savivaldybės vadovams dėl aktualių verslo aplinkos gerinimo ir verslo skatinimo (akseleravimo) priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybės teritorijoje; inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicines programas ir projektus;7.3. koordinuoja verslo atstovų, verslą aptarnaujančių struktūrų ir savivaldybės bendradarbiavimą; ne rečiau nei 1 kartą per metus organizuoja verslo atstovų, verslą aptarnaujančių struktūrų, švietimo įstaigų ir savivaldybės susitikimus/konferencijas/apskritus stalus ir pan.; 7.4. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis smulkaus ir vidutinio verslo vystymo, investicijų pritraukimo, verslo planų rengimo klausimais, paramos gavimo iš įvairių fondų klausimais, rengia ir skleidžia su tuo susijusią informaciją, glaudžiai bendradarbiauja su VšĮ Ignalinos AE regiono verslo inkubatoriumi, VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūra, VšĮ Investuok Lietuvoje, VšĮ Versli Lietuva, organizuojant bendras priemones;7.5. kuruoja ir koordinuoja Visagino pramonės parko steigimo, plėtros klausimus, organizuoja pramonės parko operatoriaus atranką, prižiūri jo veiklą, bendradarbiauja, jį konsultuoja; kartu su pramonės parko operatoriumi organizuoja pramonės parko rinkodarą ir viešinimą;7.6. teikia siūlymus ir rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus palankių sąlygų privačioms investicijoms į Visagino savivaldybę sudarymo klausimais: teikia siūlymus dėl mokesčių lengvatų taikymo investuotojams, savivaldybės garantijų suteikimo, specialių investavimo ir verslo sąlygų nustatymo;7.7. organizuoja Visagino investicijų, verslo aplinką, jos plėtros skatinimą bei pačius investicijų projektus pristatančių leidinių rengimą, išleidimą ir platinimą, rengia analogišką medžiagą kitiems leidiniams ir informaciniams pranešimams, teikia informaciją, skelbiamą savivaldybės interneto portale ir pramonės parko svetainėje; organizuoja viešinimo platformos interneto erdvėje "visaginasinvest" sukūrimą, koordinuoja jos veiklą, prižiūri, nuolat atnaujina informaciją;7.8. dirba su investuotojais, konsultuoja verslo įsikūrimo Visagine ir plėtros klausimais, organizuoja verslo atstovų ir atsakingų institucijų/padalinių susitikimus klausimams spręsti;7.9. koordinuoja smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimo priemonių įgyvendinimą; tvarko Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos dokumentaciją, teikia informaciją programos komisijai, aptarnauja jos darbą, koordinuoja ir kontroliuoja paramai skirtų lėšų judėjimą; vykdo įgyvendintų projektų monitoringą;7.10. dalyvauja viešosios įstaigos Ignalinos AE regiono verslo inkubatoriaus, viešosios įstaigos Ignalinos AE regiono plėtros agentūros, viešosios įstaigos "Ežerų kraštas" veikloje ir atstovauja joje Visagino savivaldybei;7.11. atlieka savivaldybės teritorijoje esančių turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrą ir rinkodarą - renka, kaupia, sistemina ir skleidžia turizmo informaciją, informaciją apie veikiančias Visagine turizmo paslaugų sektoriuje dirbančias įmones, informaciją apie savivaldybės poilsio ir pramogų infrastruktūrą ir teikiamas paslaugas, informaciją apie turizmo paslaugų poreikį, dalyvauja rengiant turizmo informacinius leidinius, glaudžiai bendradarbiauja su VšĮ Euroregiono "Ežerų kraštas" direktoratu organizuojant bendras priemones;7.12. teikia pasiūlymus dėl turizmo politikos organizavimo, vykdymo ir plėtros, organizuoja ir dalyvauja rengiant turizmo srities plėtros priemones; teikia siūlymus ir organizuoja priemones skatinančias turizmo verslą kaip darbo vietų kūrimo ir gyventojų užimtumo priemonę;7.13. rengia turizmo/poilsio verslo skatinimo priemones bei teikia verslininkams metodinę pagalbą ir juos konsultuoja;7.14. tvarko ir teikia turizmo paslaugų ir išteklių duomenis Lietuvos turizmo informacijos sistemai; 7.15. savarankiškai ar su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis organizuoja vartotojų švietimą ir mokymo programas jų teisių gynimo klausimais, dalyvauja rengiant specialius leidinius vartotojų teisių įgyvendinimo ir gynimo klausimais;7.16. konsultuoja vartotojų teisių įgyvendinimo ir gynimo klausimais, tiria gaunamus skundus, rengia tyrimų išvadas;7.17. organizuoja savivaldybės institucijų bendradarbiavimą su vartotojų teises ginančiomis organizacijomis ir įvairaus lygio visuomeninėmis verslo organizacijomis, pramonės, prekybos ir amatų rūmais;7.18. kaupia ir teikia informaciją Valstybės pagalbos registrui teisės aktų nustatyta tvarka;7.19. analizuoja VšĮ, kuriuose savivaldybė įgyvendina dalininko/savininko teises, veiklos ataskaitas, rengia išvadas ir pasiūlymus vedėjui ir administracijos direktoriui;7.20. rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, teikia juos tvirtinti, vykdo priimtų sprendimų įgyvendinimo kontrolę;7.21. nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, rengia į juos atsakymus ar jų projektus;7.22. palaiko tarnybinius ryšius su kitų institucijų valstybės tarnautojais, darbuotojais, įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojais, bendradarbiauja su savivaldybės administracijos skyrių darbuotojais;7.23. rengia metų veiklos planus, pusmečio ir metų veiklos ataskaitas pagal priskirtą kompetenciją, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl savo ir skyriaus darbo organizavimo tobulinimo;7.24. inicijuoja viešuosius pirkimus pagal savo kompetenciją;7.25. pavaduoja skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar kitais nebuvimo darbe laikotarpiais pagal atskirą savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą;7.26. vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.VI.všias pareigas einančio valstybės tarnautojo pavaldumas 8.Skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 600 EUR iki mokesčių / apie 474 EUR "į rankas"
Įmonė:


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.02.21 Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Visaginas 740


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai