Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Ūkio poskyrio vedėjas

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Ūkio poskyrio vedėjas

Darbo pobūdis:

APTARNAVIMO SKYRIAUS ŪKIO POSKYRIO VED-JO
PAREIGYB-S APRAŠYMAS

I. PAREIGYB-S CHARAKTERISTIKA

1. Aptarnavimo skyriaus (toliau - Skyrius) Ūkio poskyrio (toliau - Poskyris) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Poskyrio vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Policijos departamentas) eksploatuojamų pastatų (patalpų), inžinerinių įrenginių ir komunikacijų priežiūrą bei remontą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -ūkinio aptarnavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYB-S TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, turto valdymą, valstybės įmonių ūkinę veiklą ir mokėti juos taikyti praktikoje;
6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo tvarką;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti poskyrio darbą;
6.7. turėti teisę vairuoti ,,B" kategorijos transporto priemones;
6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už Poskyrio veiklą, vadovauja darbuotojams;
7.2. organizuoja Policijos departamento eksploatuojamų pastatų (patalpų) ir inžinerinių įrenginių bei komunikacijų priežiūrą ir laiku organizuoja remontą, inicijuoja ir įgyvendina šio turto eksploatacinių savybių esminio pagerinimo priemones;
7.3. analizuoja ir sistemina poreikius Policijos departamento veiklai būtinų prekių, darbų ir paslaugų, remdamasis šiuolaikinėmis technologijomis formuoja prioritetus ir rengia siūlymus viešajam pirkimui organizuoti;
7.4 pagal Poskyrio kompetenciją rengia teisės aktų, sutarčių projektus, kontroliuoja vykdomų darbų ar teikiamų paslaugų kokybę ir vykdymo terminus;
7.5. vykdo einamąją finansinę kontrolę, kitas vidaus kontrolės procedūras;
7.6. dalyvauja patalpų ir materialinių vertybių priėmimo ir perdavimo, inventorizavimo komisijų darbe;
7.7. organizuoja ir vykdo nereikalingo, netinkamo naudoti turto pardavimo aukcionus;
7.8. yra materialiai atsakingas asmuo;
7.9. rengia Policijos departamentui priklausančių pastatų, patalpų remonto defektinius aktus;
7.10. ruošia Policijos departamento valdybų ir atskirų padalinių užimamų patalpų analizę;
7.11. analizuoja naudojamų materialinių vertybių būklę, kontroliuoja sunaudotų medžiagų nurašymo dokumentus;
7.12. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją, rengia išvadas bei teikia siūlymus dėl Poskyrio veiklos gerinimo;
7.13. administruoja Policijos departamento patikėjimo teise valdomus tarnybinius butus;
7.14. vykdo nuolatinį Policijos departamento pastatų bei patalpų stebėjimą ir pildo statinių techninės priežiūros žurnalus;
7.15. organizuoja, vykdo ir užtikrina Policijos departamento įslaptintai informacijai apsaugoti nuo pagrobimo fizinių apsaugos priemonių įgyvendinimą;
7.16. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos:Turėti teisę vairuoti "B" kategorijos transporto priemones patvirtinantys dokumentai.

Atlyginimas: 890 EUR iki mokesčių / apie 679 EUR "į rankas"
Įmonė:


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.01.20 Ūkio skyrius vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2019.01.20 Ūkio dalies techninis darbuotojas Vilnius 440
2019.01.20 Ūkio skyriaus vedėjas/terminuotai Vilnius 600
2019.01.20 Aptarnavimo skyriaus Ūkio poskyrio vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2019.01.20 Ūkio ir paslaugų skyrius Vyriausiasis specialistas Vilnius 740
2019.01.20 Ūkio priežiūros specialistas Vilnius 770
2019.01.20 Ūkio priežiūros specialistas (verslo centre) Vilnius 700
2019.01.20 Ūkio ir krizių valdymo skyriaus vedėjas Vilnius 1060
2019.01.20 Ūkio politikos skyriaus patarėjas Vilnius 960
Ūkio poskyrio Specialistas Vilnius 570
Ūkio ir krizių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 890
Ūkio ir paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 740
2015.11.03 Ūkio darbuotoja Vilnius Nenurodytas
2015.03.10 Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.01.14 Ūkio subjektų registro skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2014.12.10 Ūkio ir pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 2790
2014.11.18 Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Vilnius 1980
2014.11.14 Ūkio poskyrio vyriausiasis specialistas Vilnius 2330


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai