Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis specialistas

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis specialistas

Darbo pobūdis: PATVIRTINTAValstybinės maisto ir veterinarijostarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 15 d.įsakymu Nr. B1-1102 PANEV-ŽIO VALSTYBIN-S MAISTO IR VETERINARIJOSTARNYBOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYB-S APRAŠYMASI.PAREIGYB-SCHARAKTERISTIKA1. Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - Panevėžio VMVT) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 10.II.PASKIRTIS 4. Panevėžio VMVT vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą ir efektyvų personalo valdymą, dokumentų administravimą bei priemonių, reikalingų ūkinių gyvūnų ženklinimui, užsakymą ir apskaitą Panevėžio VMVT.III. VEIKLOS SRITIS 5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - personalo valdymo bei dokumentų administravimo.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYB-STARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities veterinarinės medicinos ar gyvulininkystės technologijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą;6.2. turėti patirties personalo dokumentų administravimo srityje;6.3. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir personalo valdymą, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais ir vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais;6.4. žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;6.5. mokėti dirbti mokėti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;6.6. mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas. V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJOFUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą, atlieka šias funkcijas:7.1. rengia Panevėžio VMVT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - Darbuotojai), pareigybių aprašymų projektus, analizuoja ir teikia siūlymus Panevėžio VMVT viršininkui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau - Viršininkas) dėl pareigybių aprašymų keitimo ar papildymo naujomis funkcijomis;7.2. supažindina Panevėžio VMVT Darbuotojus su pareigybių aprašymais ir kitais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklą reglamentuojančiais dokumentais;7.3. suveda Panevėžio VMVT Darbuotojų pareigybių aprašymus ar jų pakeitimus į Valstybės tarnautojų registrą (toliau - VATARAS);7.4. suveda duomenis į VATARĄ ir Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau - VATIS);7.5. rengia Panevėžio VMVT įsakymų dėl Darbuotojų priėmimo į pareigas, perkėlimo į kitas pareigas tame pačiame padalinyje, atleidimo iš pareigų projektus, derina ir teikia juos tvirtinti;7.6. rengia Panevėžio VMVT kitų įsakymų projektus personalo, veiklos, komandiruočių klausimais, derina su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriumi ir teikia juos tvirtinti;7.7. organizuoja atrankas į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas ir rengia su tuo susijusius dokumentus;7.8. rengia, derina ir teikia tvirtinti Panevėžio VMVT Darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką, įsakymus dėl kasmetinių atostogų suteikimo, atšaukimo iš kasmetinių atostogų ir jų perkėlimo, tikslinių atostogų suteikimo Panevėžio VMVT Darbuotojams; veda atostogų apskaitą informacinėse sistemose;7.9. Panevėžio VMVT Viršininko pavedimu tiria darbo drausmės pažeidimus ir teikia išvadas dėl drausminių nuobaudų skyrimo;7.10. rengia, derina ir įformina bei teikia pasirašyti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo sutartis, pildo darbo sutarčių registravimo žurnalą;7.11. formuoja Panevėžio VMVT Darbuotojų asmens bylas;7.12. organizuoja Panevėžio VMVT valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūras, konsultuoja tarnybinės veiklos vertinimo klausimais;7.13. organizuoja naujai priimtų darbuotojų mokymus;7.14. VATARAS ir VATIS rengia ir užsako valstybės tarnautojų pažymėjimus, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis rengia ir išduoda darbo pažymėjimus, veda jų apskaitą;7.15. pildo Panevėžio VMVT darbo laiko apskaitos žiniaraščius;7.16. organizuoja Panevėžio VMVT studentų praktikos sutarčių sudarymą, vertinimo anketų pildymą ir jų kopijų perdavimą VMVT;7.17. pildo Panevėžio VMVT darbuotojų priėmimo, atleidimo, studentų praktikos Panevėžio VMVT reikiamas socialinio draudimo formas, jų ruošinius perduoda VMVT;7.18. konsultuoja Panevėžio VMVT Darbuotojus privačių interesų deklaravimo klausimais;7.19. rengia Panevėžio VMVT personalo ataskaitas;7.20. rengia metinius Panevėžio VMVT dokumentacijos planus (teikia juos derinti VMVT), dokumentacijos plano papildymų sąrašus ir dokumentų registrų sąrašus;7.21. organizuoja dokumentų laikymą ir apsaugą;7.22. atrenka naikinimui bylas, kurių saugojimo laikas yra pasibaigęs, surašo naikinti atrinktų bylų aktus;7.23. bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojais ir darbuotojais, sprendžiant personalo valdymo, valstybės tarnybą ir darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimus;7.24. konsultuoja Panevėžio VMVT Darbuotojus dokumentų rengimo ir tvarkymo klausimais;7.25. moko privačius veterinarijos gydytojus tinkamai pildyti su jų darbu susijusius dokumentus;7.26. pagal kompetenciją teikia siūlymus Panevėžio Viršininkui personalo valdymo klausimais;7.27. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir posėdžiuose;7.28. pagal kompetenciją renka, sistemina ir apibendrina reikalingą informaciją susijusią su privačių veterinarijos gydytojų veikla;7.29. registruoja ir užsako pamestus galvijų ausų įsagus;7.30. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Panevėžio VMVT vyriausiąjį specialistą, jam nesant;7.31. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Panevėžio VMVT Viršininko ir VMVT Personalo skyriaus pavedimus.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Panevėžio VMVT Viršininkui.

Atlyginimas: 630 EUR iki mokesčių / apie 495 EUR "į rankas"
Įmonė:


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.03.26 Panevėžio skyriaus Vyriausiasis valstybinis inspektorius Vilnius 689
2019.03.26 Panevėžio skyriaus vedėjas Vilnius Nenurodytas
2019.03.26 Panevėžio apygardos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 451
2019.03.26 Panevėžio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Vilnius 740
2019.03.26 Panevėžio departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 600
2019.03.26 Panevėžio regiono departamento Panevėžio kontrolės skyriaus vyresnysis inspektorius Vilnius 630
2019.03.26 Panevėžio skyriaus vyresnysis valstybinis auditorius Vilnius 740
2019.03.26 Panevėžio kontrolės skyriaus inspektorius Vilnius Nenurodytas
2019.03.26 Panevėžio teritorinis skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Vilnius Nenurodytas
2015.05.14 Panevėžio regioninio skyriaus specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.05.08 Panevėžio vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius Vilnius Nenurodytas
2015.03.03 Panevėžio kontrolės skyriaus inspektorius Vilnius Nenurodytas
2015.02.13 Panevėžio teritorinio skyriaus vyriausiasis inžinierius-inspektorius Vilnius Nenurodytas
2015.01.09 Panevėžio skyriaus skyriaus vedėjo pavaduotojas Vilnius Nenurodytas


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai