Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas

  
Darbo vieta: Kretinga

Pareigos:Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas

Darbo pobūdis: PATVIRTINTAKretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-27 įsakymu Nr. A2-290VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUSVED-JO PAVADUOTOJO PAREIGYB-SAPRAŠYMASI. PAREIGYB-SCHARAKTERISTIKA 1. Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas (toliau - vedėjo pavaduotojas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis - A. 3. Pareigybės kategorija - 12.II. PASKIRTIS 4. Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga spręsti daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir renovacijos klausimus.III. VEIKLOS SRITIS 5. Bendroji veiklos sritis - viešasis administravimas. Specialioji veiklos sritis - daugiabučių namų valdymo organų priežiūra ir kontrolė, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo koordinavimas. IV. SPECIALŪSREIKALAVIMAIŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYB-S TARNAUTOJUI 6. Vedėjo pavaduotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijų mokslų studijų sritiesišsilavinimą;6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį; 6.3.būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, daugiabučių namų valdymą, modernizavimą, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;6.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Vedėjo pavaduotojas vykdo šias funkcijas:7.1. organizuoja ir vykdo asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrankos ir skyrimo procedūras:7.1.1. vykdo asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atranką;7.1.2. sudaro ir skelbia asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą;7.1.3. organizuoja butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar susirinkimą dėl administratoriaus pasirinkimo;7.1.4. informuoja skiriamą administratorių apie jo skyrimą administruoti bendrojo naudojimo objektus ir kontroliuoja, ar skiriamo administratoriaus atliekamos funkcijos apdraustos civilinės atsakomybės draudimu;7.2. organizuoja finansinės paramos, steigiant daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijas, teikimą;7.3. teikia informaciją daugiabučių namų patalpų savininkams daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo ir priežiūros klausimais;7.4. vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę:7.4.1. sudaro valdytojų sąrašą, jį nuolat atnaujina pasikeitus duomenims;7.4.2. vadovaudamasis valdytojų sąrašu, organizuoja ir vykdo jų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro:7.4.2.1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir užduotį, tačiau ne rečiau kaip kartą per 2 metus;7.4.2.2. neplanuotas kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundus ir pranešimus, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos;7.4.3. surašo Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo aktą, kuriame nurodo reikalavimus ir terminus trūkumams pašalinti;7.4.4. turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, juos teikti Savivaldybės administracinių ginčų nagrinėjimo komisijai;7.4.5. turi teisę kreiptis į teismą dėl bendrijos likvidavimo ar jungtinės veiklos sutarties panaikinimo;7.4.6. turi teisę teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl administratoriaus skyrimo arba keitimo;7.4.7. registruoja Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimo aktus ir kartu su pridėtais dokumentais saugo tam skirtuose segtuvuose ar kompiuterinėje laikmenoje;7.4.8. pasibaigus kalendoriniams metams, per 15 darbo dienų nuo metų pabaigos parengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui metinę veiklos ataskaitą.7.5. teikia konsultacijas, metodinę ir dalykinę pagalbą daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkams bendrijų steigimo ir veiklos, bendrijų reorganizavimo ir likvidavimo, jungtinės veiklos sutarčių sudarymo klausimais;7.6. teikia informaciją daugiabučių namų patalpų savininkams daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, priežiūros bei jų renovavimo klausimais;7.7. pagal kompetenciją rengia rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, pažymų, raštų, aktų ir kitų dokumentų projektus;7.8. organizuoja ir koordinuoja daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo priemones, tvarko reikiamą apskaitą ir šiais klausimais informuoja rajono bendruomenę;7.9. bendradarbiauja su sodininkų bendrijomis skyriaus kompetencijos klausimais;7.10. pagal savo kompetenciją nagrinėja gaunamus skundus, prašymus, pasiūlymus ir rengia atsakymų projektus;7.11. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo metu ir kitais atvejais jo nesant;7.12. dalyvauja rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe;7.13. ruošia dokumentus perduoti į Savivaldybės archyvą;7.14. rengia savo veiklos metinius ir perspektyvinius planus, teikia veiklos metinę ataskaitą skyriaus vedėjui;7.15. pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės ar Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai; 7.16. vykdo rajono Savivaldybės teisės aktus civilinės saugos ir mobilizacijos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Vedėjo pavaduotojas tiesiogiai pavaldus Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 740 EUR iki mokesčių / apie 573 EUR "į rankas"
Įmonė:


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.01.20 Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas Kretinga 670


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai