Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vyriausiasis specialistas

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo pobūdis:

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO VALDYBOS TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR PROTOKOLO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYB-S APRAŠYMAS


EUR EUR


I. PAREIGYB-S CHARAKTERISTIKA


1. Tarptautinio bendradarbiavimo valdybos Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

EUR EUR


II. PASKIRTIS


4. Pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir pagal kompetenciją įgyvendinti Lietuvos policijos dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių ir kitų dokumentų reikalavimus, plėtoti Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Policijos departamentas) padalinių bei koordinuoti visų policijos įstaigų bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir organizuoti užsienio delegacijų vizitus Lietuvoje bei Lietuvos policijos atstovų vizitus užsienyje.

EUR EUR

III. VEIKLOS SRITIS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - tarptautinis bendradarbiavimas.


EUR EURIV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYB-S TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties tarptautinės teisės specializacijos arba politikos mokslų krypties išsilavinimą;

6.2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, taip pat dvišalių ir daugiašalių tarptautinių susitarimų, konvencijų bei kitų tarptautinių dokumentų, susijusių su policijos veikla, nuostatas ir sugebėti jas taikyti, vykdant šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

6.4. išmanyti tarptautinės teisės ir tarptautinių derybų principus;

6.5. išmanyti tarptautinių organizacijų veiklos ypatumus;

6.6. išmanyti tarptautinio protokolo reikalavimus;

6.7. išmanyti tarptautinių sutarčių rengimo ir derinimo reikalavimus ir procedūras, mokėti taikyti tarptautines sutartis įgyvendinant policijos uždavinius ir funkcijas;

6.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir planuoti veiklą bei priemones;

6.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;

6.10. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;

6.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai", ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija.

EUR EUR

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją dalyvauja koordinuojant ir organizuojant dvišalį ir daugiašalį policijos bendradarbiavimą, taip pat bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis ir kitais bendradarbiavimo formatais;

7.2. analizuoja ir apibendrina informaciją apie bendradarbiavimą su kitų valstybių teisėsaugos institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, rengia informacines pažymas;

7.3. dalyvauja rengiant bei derinant dvišalių ir daugiašalių tarptautinių susitarimų projektus bei pagal kompetenciją užtikrina tinkamą jų nuostatų įgyvendinimą policijos veikloje;

7.4. vertina ir teikia pastabas dėl gaunamų nacionalinių teisės aktų projektų atitikimo Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims ir kitiems tarptautiniams teisės aktams;

7.5. analizuoja informaciją ir dalyvauja koordinuojant policijos pareigūnų dalyvavimą ES ir kitose tarptautinėse misijose;

7.6. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms tarptautinių organizacijų, ES institucijų ir agentūrų darbo organų bei kitų daugiašalio bendradarbiavimo formatų susitikimuose, rengia ir pristato pranešimus;

7.7. atstovauja Lietuvos policijai tarpžinybinių darbo grupių veikloje tarptautinių sutarčių pasirašymo, įstatymų projektų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių dokumentų rengimo klausimais;

7.8. pagal kompetenciją analizuoja ES ir kitus tarptautinės finansinės paramos instrumentus, dalyvauja teikiant siūlymus dėl šių instrumentų taikymo Lietuvos policijoje;

7.9. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos bei užsienio valstybių institucijų ar tarptautinių organizacijų paklausimus;

7.10. pagal kompetenciją organizuoja ir rengia įsakymų, nurodymų, metodinių rekomendacijų bei kitų norminių aktų projektus;

7.11. palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis, policijos ryšių karininkais bei organizuoja Policijos departamento pareigūnų vizitus į užsienio valstybes bei užsienio valstybių teisėsaugos institucijų, įstaigų ir tarptautinių organizacijų atstovų vizitus Policijos departamente, pagal kompetenciją dalyvauja rengiamuose susitikimuose;

7.12. nustatyta tvarka dalyvauja atliekant tikslinius policijos įstaigų veiklos patikrinimus;

7.13. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus su valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės, skyriaus viršininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

EUR EUR

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

Atlyginimas:Nenurodytas


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2018.10.16 Tarptautinių reisų vairuotojas Vilnius 800
2018.10.16 Tarptautinių krovinių gabenimų vairuotojas (-a) Vilnius 1200
2018.10.16 Tarptautinių pardavimų vadybininko (-ės) asistentas (-ė) Vilnius 600
2018.10.16 Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento Vyriausiasis specialistas (pakaitinis) Vilnius 835
2018.10.16 Tarptautinių reikalų skyriaus Vyriausiasis specialistas (pakaitinis) Vilnius 740
2018.10.16 Tarptautinių ryšių skyriaus patarėjas Vilnius 1020
2018.10.16 Tarptautinių sutarčių teisės skyrius Vyriausiasis specialistas Vilnius 890
2018.10.16 Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Europos Sąjungos politikų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 890
2018.10.16 Tarptautinių reikalų poskyris Poskyrio vedėjas Vilnius 890
Tarptautinių pervežimų vairuotojai (CE kategorija) Vilnius 1200
Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 810
Tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 810
Tarptautinių projektų valdymo skyriaus patarėjas Vilnius 960
Tarptautinių reisų vairuotojas Vilnius 1000
2015.12.23 Tarptautinių reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 740
2015.12.11 Tarptautinių krovinių pervežimo transporto priemonės vairuotojas Vilnius 3000
2015.12.09 Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 670
2015.10.16 Tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.09.25 Konsultantas tarptautinių ir ES teismų praktikai ir dokumentams Vilnius Nenurodytas
2015.07.29 Tarptautinių sutarčių teisės skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.05.15 Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.03.26 ES ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.01.30 Tarptautinių ryšių skyriaus projektų ir programų koordinatorius Vilnius Nenurodytas
2015.01.24 Tarptautinių reisų vairuotojas-ekspeditorius Vilnius 720
2014.12.30 Tarptautinių reisų veiruotojas-ekspeditorius Vilnius 2500


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai