Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Konsultantas tarptautinių ir ES teismų praktikai ir dokumentams

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Konsultantas tarptautinių ir ES teismų praktikai ir dokumentams

Darbo pobūdis:

TEISIN-S ANALIZ-S IR INFORMACIJOS DEPARTAMENTO
TEISIN-S INFORMACIJOS IR TEISMŲ PRAKTIKOS APIBENDRINIMO SKYRIAUS
KONSULTANTO TARPTAUTINIŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISMŲ
PRAKTIKAI IR DOKUMENTAMS
PAREIGYB-S APRAŠYMAS

I. PAREIGYB-S CHARAKTERISTIKA

1. Teisinės analizės ir informacijos departamento (toliau - ir Departamentas) Teisinės informacijos ir teismų praktikos apibendrinimo skyriaus (toliau - ir Skyrius) konsultantas tarptautinių ir Europos Sąjungos teismų praktikai ir dokumentams (toliau - ir konsultantas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Ši konsultanto pareigybė reikalinga Departamento nuostatuose nustatytiems Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms, susijusiems su tarptautinių ir Europos Sąjungos teismų praktika ir dokumentais, įgyvendinti ir vykdyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYB-S TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje teismų sistemą, kompetenciją ir veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą reglamentuojančius, kitus su administracinių teismų kompetencija susijusius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
6.3. būti labai gerai susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės sistema, labai gerai išmanyti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas;
6.4. mokėti anglų arba prancūzų kalbą ne mažesniu, nei įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
6.5. mokėti analizuoti ir sisteminti informaciją, daryti apibendrinimus ir išvadas;
6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
6.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis;
6.8. turėti darbo patirties nacionalinėse ar tarptautinėse teisminėse institucijose.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
7.1. stebėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, taikant Europos Sąjungos, taip pat tarptautinius ir juos įgyvendinančius nacionalinius teisės aktus, ją kaupti, analizuoti ir sisteminti, rengti su tuo susijusių apžvalgų ir apibendrinimų projektus;
7.2. kaupti, analizuoti ir sisteminti Europos Sąjungos teisminių institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, rengti šios praktikos apžvalgas bei apibendrinimų projektus;
7.3. pagal pavedimą rinkti, analizuoti ir sisteminti 7.2 punkte nenurodytų tarptautinių teismų, užsienio valstybių ir nacionalinių teismų praktiką taikant Europos Sąjungos, taip pat tarptautinius ir juos įgyvendinančius teisės aktus;
7.4. informuoti Skyriaus vedėją apie nevienodą Teismo ir (ar) administracines bylas nagrinėjančių nacionalinių teismų praktiką, aiškinant ir taikant Europos Sąjungos ir tarptautinius teisės aktus, šios praktikos neatitikimą Europos Sąjungos teisminių institucijų, tarptautinių, nacionalinių ar užsienio valstybių teismų praktikai;
7.5. rinkti informaciją apie Europos Sąjungos, tarptautinės teisės aktų pakeitimus, jų įgyvendinimą nacionalinėje teisėje ir apie svarbiausius bei aktualiausius iš jų Departamento, taip pat Teismo pagrindinei veiklai informuoti Skyriaus vedėją, o Skyriaus vedėjo pavedimu - teisėjus, kitus Teismo valstybės tarnautojus ar darbuotojus;
7.6. pagal galimybes sekti užsienio valstybių, taip pat Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės doktrinos, susijusios su pagrindine Teismo veikla, raidą ir apie svarbiausias aktualijas informuoti Skyriaus vedėją, Skyriaus vedėjo pavedimu -teisėjus, kitus Teismo valstybės tarnautojus ar darbuotojus;
7.7. versti iš užsienio kalbų ir į užsienio kalbas Teismo veiklai reikšmingus teisinius dokumentus (užsienio ir tarptautinių teismų sprendimus, teisės doktrinos šaltinius ir kt.);
7.8. rinkti, sisteminti ar kitaip apdoroti su Europos Sąjungos teisminių institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo, kitų tarptautinių ar užsienio valstybių teismų praktika, Europos Sąjungos, tarptautiniais ir juos įgyvendinančiais nacionaliniais teisės aktais, teisės mokslo pasiekimais susijusią teisinę informaciją ir teikti ją išvadų, nuomonių, pranešimų ar kita forma Teismo teisėjams, Teismo valstybės tarnautojams ar darbuotojams;
7.9. rengti Teismo informacinio biuletenio "Administracinių teismų praktika" ir Teismo metinio pranešimo dalį, susijusią su Europos Sąjungos, Europos Žmogaus Teisių Teismo, kitų tarptautinių ir užsienio valstybių teismų praktika, prisidėti prie kitų šių leidinių dalių rengimo;
7.10. rengti atsakymų į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus projektus;
7.11. teikti pagalbą konkrečioje byloje teisingumą vykdantiems teisėjams, ypač kai nagrinėjamos bylos, susijusios su Europos Sąjungos ar tarptautine teise;
7.12. tirti byloje iškylančias problemas ir kitus klausimus, teikti motyvuotas išvadas dėl byloje esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų ir kitų klausimų sprendimo, ypač kai nagrinėjamos bylos, susijusios su Europos Sąjungos ir tarptautine teise;
7.13. rengti procesinio teismo sprendimo ir kitų procesinių dokumentų projektus, ypač bylose, susijusiose su tarptautine ir Europos Sąjungos teise;
7.14. ruošti dokumentus (projektus, atsakymus, pažymas ir pan.), susijusius su teisės aktų projektų bei kitų teisinių dokumentų rengimu ir derinimu, ypač kai teisės aktų projektai yra susiję su Europos Sąjungos ar tarptautine teise;
7.15. dalyvauti Teisme sudarytų nuolatinių ir laikinų komisijų (darbo grupių) veikloje;
7.16. atlikti kitus pavedimus, susijusius su Teismo ir (ar) Departamento veikla, kad būtų pasiekti Teismo veiklos strateginiai tikslai;
7.17. pagal kompetenciją tvarkyti su prieš tai paminėtomis funkcijomis susijusią informaciją (taip pat ir Teismo vidiniuose ar išoriniuose informacijos resursuose (duomenų bazėse ar pan.).

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas:Nenurodytas


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2018.12.12 Valstybinio studijų fondo projekto tikslinių išmokų konsultantas Vilnius Nenurodytas
2018.12.12 Knygyno konsultantas (-ė) (terminuota sutartis) Vilnius 468
2018.12.12 Pardavėjas - konsultantas Vilnius 420
2018.12.12 IT pagalbos tarnybos konsultantas (-ė) Vilnius 980
2018.12.12 Pardavėjas- konsultantas Vilnius 400
2018.12.12 Kelionių konsultantas (patirtis nebūtina) Vilnius Nenurodytas
2018.12.12 Pardavėjas - konsultantas Vilnius 400
2018.12.12 Pardavėjas - konsultantas PC "VCUP" Vilnius 670
2018.12.12 Salono konsultantas (-ė) Vilnius 800
Pardavejas-konsultantas PC"Nordikas" Vilnius 490
Pardavėjas-konsultantas Vilnius 750
Pardavėjas (-a) - konsultantas (-ė) CHICCO Vilnius 520
Pardavėjas (-a) -konsultantas (-ė) Vilnius Nenurodytas
Pardavėjas-konsultantas (-ė) Vilnius 500
Pardavėjas - konsultantas Vilnius 530
Pardavėjas(-a) - konsultantas(-ė) Vilnius 350
Projekto "Inovacijos vaikų darželyje" Švietimo metodų konsultantas - metodininkas Vilnius Nenurodytas
Finansų konsultantas Vilnius 700
Pardavėjas- konsultantas Vilnius 500
Prekių grupės konsultantas I-v 8-17:30 Apmokome Vilnius Nenurodytas
Konsultantas(ė) Vilnius 600
Pardavėjas(-a)-konsultantas(-ė) Vilnius 650
Pardavėjas(a)-konsultantas(ė) Vilnius 750
Pardavėjas - konsultantas Vilnius 400
Pardavėjas(-a)-konsultantas(-ė) Vilnius 850


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai