Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo pobūdis:

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYB-S APRAŠYMAS

I. PAREIGYB-S CHARAKTERISTIKA

7.1. Viešųjų ryšių skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
7.2. Pareigybės lygis - A.
7.3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

7.4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti viešąją komunikaciją, palaikyti viešuosius ryšius su valstybės ir savivaldybės institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir kitomis organizacijomis, viešosios informacijos rengėjais ir platintojais bei vartotojais, teikiant informaciją apie Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) veiklą.

III. VEIKLOS SRITIS

7.5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje - viešuosiuose ryšiuose.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYB-S TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos krypties arba humanitarinių mokslų studijų srities anglų filologijos ar istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypties išsilavinimą;
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, visuomenės informavimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką žemės reformos, žemės tvarkymo ir administravimo, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo bei Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse kitus bei kitus su Skyriaus ir Nacionalinės žemės tarnybos veikla susijusius teisės aktus;
6.3. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą,
6.5. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
6.6. sugebėti rengti teisės aktų projektus;
6.7. gerai išmanyti žiniasklaidos veiklos principus bei specifiką;
6.8. gerai išmanyti žurnalistikos etikos kodeksą, viešųjų ryšių specialistų etikos kodeksą;
6.9. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. operatyviai informuoja visuomenės informavimo priemones, visuomenę apie Nacionalinės žemės tarnybos veiklą, rengiamus teisės aktų projektus, priimtus teisės aktus ir jų taikymo praktiką, pateikia kitą su Nacionalinės žemės tarnybos veikla susijusią visuomenei aktualią informaciją;
7.2. kaupia, analizuoja ir sistemina visuomenės informavimo priemonių, valstybės institucijų ir įstaigų teikiamą viešąją informaciją apie Nacionalinę žemės tarnybą;
7.3. rengia pranešimus spaudai, statistinę informaciją apie Nacionalinės žemės tarnybos vykdomą veiklą, nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus;
7.4. organizuoja straipsnių, informacinių leidinių, televizijos, radijo laidų apie Nacionalinės žemės tarnybos veiklą kūrimą bei leidybą ir atlieka kitus Nacionalinės žemės tarnybos informacinio-vizualinio pristatymo darbus;
7.5. nuolat bendradarbiauja su žemėtvarkos veteranais, visuomenės informavimo priemonių atstovais, organizuoja spaudos konferencijas, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir kitus renginius bei susitikimus su visuomene Nacionalinės žemės tarnybos veiklos klausimais;
7.6. organizuoja Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus, Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotojų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, interviu su visuomenės informavimo priemonių atstovais, iš anksto suderina interviu tematiką bei klausimus;
7.7. operatyviai reaguoja į visuomenės informavimo priemonėse pasirodžiusias tikrovės neatitinkančias žinias ir pateikia visuomenės informavimo priemonėms oficialią Nacionalinės žemės tarnybos poziciją dėl jų;
7.8. organizuoja apdovanojimus Nacionalinės žemės tarnybos garbės ženklu, tvarko asmenų, apdovanotų Nacionalinės žemės tarnybos garbės ženklu, apskaitą;
7.9. prižiūri ir atnaujina Nacionalinės žemės tarnybos valdomas interneto ir intraneto svetaines ir jose pateikiamą informaciją, užtikrina jų atitiktį teisės aktams, reprezentatyvumą, operatyviai skelbia parengtą ir visuomenės informavimo priemonėms platinamą viešąją informaciją apie Nacionalinės žemės tarnybos veiklą bei Nacionalinės žemės tarnybos renginius;
7.10. organizuoja renginius Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojams, organizuoja ir įgyvendina Nacionalinės žemės tarnybos išorinę ir vidinę komunikaciją;
7.11. pagal kompetenciją inicijuoja visuomenės nuomonės tyrimus ir apklausas;
7.12. padeda Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, viešinti Nacionalinės žemės tarnybos vykdomus projektus;
7.13. koordinuoja informacinių ir reprezentacinių leidinių bei priemonių rengimą, leidybą ir platinimą;
7.14. rengia kalbas ar viešų pasisakymų tekstus Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui ir kitiems darbuotojams, rengia ir redaguoja Nacionalinės žemės tarnybos vardu skelbiamas sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešus tekstus;
7.15. atlieka parengiamuosius dalyvavimo parodose darbus;
7.16. kontroliuoja, kaip laikomasi Nacionalinės žemės tarnybos stiliaus knygoje nurodytų rekomendacijų ir konsultuoja Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, dėl Nacionalinės žemės tarnybos ženklo (logotipo) naudojimo, reprezentacinės atributikos;
7.17. pagal kompetenciją rengia reprezentacinių prekių ir paslaugų sąmatas bei nustatyta tvarka inicijuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Nacionalinės žemės tarnybos veiklos viešinimu bei reprezentavimu, taip pat prireikus - kitų paslaugų ir prekių, reikalingų Skyriaus uždaviniams įgyvendinti, viešuosius pirkimus;
7.18. kreipiantis visuomenės informavimo priemonių atstovams, operatyviai pateikia jiems reikiamą informaciją, tarpininkauja tarp visuomenės informavimo priemonių atstovų ir Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, rengiant profesionalius atsakymus;
7.19. kartu su kitais Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, dalyvauja svarbiuose susitikimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje, rengia pranešimus ir foto medžiagą;
7.20. konsultuoja Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojus ir dalyvauja organizuojant Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų mokymą dėl informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir platintojams bei vartotojams;
7.21. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais bei teikia jiems informaciją;
7.22. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
7.23. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
7.24. tvarko Skyriaus dokumentaciją;
7.25. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos:pažyma apie nustatytą anglų kalbos mokėjimo lygį.

Atlyginimas:Nenurodytas


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2019.01.17 Asmenų aptarnavimo skyriaus Projekto viešųjų konsultacijų specialistas Vilnius Nenurodytas
2019.01.17 Viešųjų ryšių specialistas (-ė) Vilnius 878
2019.01.17 Viešųjų pirkimų specialistas Vilnius 797
2019.01.17 Planavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Vilnius Nenurodytas
2019.01.17 Viešųjų ryšių specialistai Vyriausiasis specialistas Vilnius 689
2019.01.17 Viešųjų ryšių ir komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2019.01.17 Projekto "Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną" viešųjų pirkimų specialistas Vilnius Nenurodytas
2019.01.17 SĮ "Vilniaus miesto būstas" administracijos Viešųjų pirkimų specialistas Vilnius Nenurodytas
2019.01.17 Komunikacijos skyriaus Viešųjų ryšių poskyrio vyriausiasis specialistas Vilnius 755
Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyrius Vyriausiasis specialistas (pakaitinis) Vilnius 689
Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas (pakaitinis) Vilnius 835
Projektų ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas" viešųjų pirkimų specialistas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas" viešųjų pirkimų specialistas Vilnius Nenurodytas
Viešųjų pirkimų skyrius Vyriausiasis specialistas Vilnius 820
Bendrųjų reikalų departamentas Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 820
Viešųjų pirkimų specialistas Vilnius 882
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Vilnius 1130
Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas Vilnius 670
Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 810
Viešųjų ryšių skyriaus vedėjas Vilnius 1130
Štabo Viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas Vilnius 670
Bendrųjų reikalų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 810
Viešųjų pirkimų skyriaus Skyriaus vedėjas Vilnius 1060
Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė Vyriausiasis specialistas Vilnius 670


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai