Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Klaipėdos teritorinis skyriaus vedėjas

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Klaipėdos teritorinis skyriaus vedėjas

Darbo pobūdis: PATVIRTINTA Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus2015 m. liepos 17 įsakymu Nr. 1A-72KLAIP-DOS TERITORINIO SKYRIAUS VED-JOPAREIGYB-S APRAŠYMASI. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA1. Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybes lygis - A3. Pareigybes kategorija - 15 II. PASKIRTIS 4. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau - Institutas) Klaipėdos teritorinio skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus darbą, užtikrinti laboratorinių tyrimų atlikimą, laikantis galiojančių norminių dokumentų ir teisės aktų reikalavimų. III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdofunkcijas specialioje veiklos srityje - koordinuoja ir organizuoja Skyriaus darbą.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYB-S TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities, veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą;6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 m. darbo patirtį bei ne mažesnę kaip 1 m. darbo laboratorijoje patirtį;6.3. turėti patirties dirbant su Kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO/IEC 17025 ir LST EN ISO 9001 standartus; 6.4. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Europos Sąjungos (toliau - ES) ir tarptautiniais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - VMVT) direktoriaus įsakymais, Instituto direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, teisės aktų rengimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą; Lietuvos Respublikos ir ES standartais bei tarptautinių organizacijų pripažintomis laboratorinių tyrimų metodikomis; 6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti laboratorijų darbo specifiką;6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;6.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą įvertinti ir apibendrinti problemas, teikti pasiūlymus dėl šių problemų sprendimo būdų;6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas Instituto veiklos tikslų įgyvendinimo, vykdo šias funkcijas:7.1. organizuoja Skyriaus veiklą, organizuoja laboratorinių tyrimų atlikimą laiku ir užtikrina jų patikimumą ir tikslumą;7.2. pagal standartą LST EN ISO /IEC 17025 vykdo technikos vadovo funkcijas, atsako už Skyriaus kokybės vadybos sistemos reikalavimų vykdymą;7.3. organizuoja Skyriaus ūkinį aptarnavimą, nustatyta tvarka vykdo darbui reikalingų medžiagų, inventoriaus, reagentų, terpių, priemonių, indų įsigijimą, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus patalpų priežiūrą, materialinių vertybių ir patalpų apsaugą, tarnybinio transporto panaudojimą;7.4. organizuoja tarplaboratorinių palyginamųjų tyrimų atlikimą;7.5. organizuoja naujų tyrimo metodų įsisavinimą; 7.6. organizuoja sutarčių tarp Skyriaus ir užsakovų, tiekėjų ir paslaugų teikėjų sudarymą kontroliuoja jų vykdymą;7.7. organizuoja užsakovų skundų sprendimą, pagal poreikį bendradarbiauja su vadovybe skundų sprendimų klausimais;7.8. teikia informaciją bei konsultuoja savo kompetencijos ribose apie Skyriaus atliekamas funkcijas;7.9. organizuoja laboratorinių tyrimų ataskaitų rengimą;7.10. organizuoja Skyriaus darbuotojų mokymus pagal sudarytą planą;7.11. koordinuoja studentų praktikos atlikimą Skyriuje;7.12. nustatyta tvarka sudaro ir pateikia Teisės ir personalo skyriui Skyriaus darbuotojų atostogų grafikus;7.13. materialiai atsako už jam patikėtą Instituto turtą;7.14. kelia kvalifikaciją dalyvaujant seminaruose, tobulinimosi kursuose, studijuojant naujausią literatūrą;7.15. vykdo kitus Instituto direktoriaus pavedimus bei nurodymus.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Instituto direktoriui.

Atlyginimas:Nenurodytas


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2018.10.17 Klaipėdos įgulos aptarnavimo centro vedėjas Vilnius 1034
2018.10.17 Klaipėdos apygardos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 451
2018.10.17 Klaipėdos skyriaus vyresnysis ekspertas Vilnius 680
2018.10.17 Klaipėdos skyriaus Vyriausiasis specialistas Vilnius 680
2018.10.17 Klaipėdos II teritorinio skyriaus vedėjas Vilnius 810
2018.10.17 Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Klaipėdos paramos administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 810
2018.10.17 Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 740
2018.10.17 Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriaus vyresnysis inspektorius Vilnius 630
2018.10.17 Klaipėdos teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius-inspektorius Vilnius 670
2015.10.21 Klaipėdos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Vilnius Nenurodytas
2015.05.14 Klaipėdos teritorinio padalinio vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.04.23 Klaipėdos skyriaus specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.04.08 Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.03.26 Klaipėdos jūrų uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos posto Vilnius Nenurodytas
2015.03.25 Klaipėdos skyriaus vedėjas Vilnius Nenurodytas
2015.03.10 Klaipėdos patikrų vietoje skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2015.01.23 Pardavėja-konsultantė Klaipėdos g. Vilnius 347
2015.01.15 Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriaus inspektorius Vilnius Nenurodytas
2014.12.03 Klaipėdos regioninio skyriaus vyresnysis specialistas Vilnius 1980


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai