Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo pobūdis:

ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYB-S APRAŠYMAS

I. PAREIGYB-S CHARAKTERISTIKA

1. Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistasyra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, suimtųjų ir nuteistųjų buitinį aprūpinimą, pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma, inspektorių darbą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -viešųjų pirkimų dokumentų rengimas, viešųjų pirkimų organizavimas, koordinavimas ir vykdymas, suimtųjų ir nuteistųjų buitinis aprūpinimas, pareigūnų aprūpinimas tarnybine uniforma.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYB-S TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vykdant viešuosius pirkimus;
6.3.turėti patirties vykdant pirkimus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis;
6.4.turėti patirties vykdant pirkimus per elektroninį Centrinės perkančios organizacijos (CPO) katalogą;
6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžeto planavimą, viešuosius pirkimus, valstybinių įstaigų ir valstybės įmonių administravimą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, materialinį aprūpinimą reglamentuojančiais teisės aktais ir kitais dokumentais;
6.6. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.10. mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Microsoft Exsel kompiuterinėmis programomis.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO
FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia pirkimo dokumentų bei kitų susijusių su vykdomais pirkimais dokumentų projektus, juos derina ir teikia tvirtinti nustatyta tvarka;
7.2. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, nagrinėja pateiktus tiekėjų pasiūlymus, paklausimus, prašymus, pretenzijas, teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai dėl dalyvių kvalifikacijos atitikties kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams, nagrinėja iš tiekėjų gautus pasiūlymus ar klausimus dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų
7.3. rengia tiekėjams pranešimų projektus dėl kvalifikacijos patikslinimo, pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės sudarymo, pasiūlymų atmetimo, dėl laimėjusio pasiūlymo ir pirkimo sutarties sudarymo bei siunčia raštus;
7.4. sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus, palaiko ryšius su Viešųjų pirkimų tarnyba, rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai nustatytais terminais bei forma ataskaitas bei kitą prašomą informaciją;
7.5. siekiant tinkamai vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, rengia viešųjų pirkimų skelbimus, informacinius pranešimus, skelbimus dėl pirkimo dokumentų pakeitimų ir pirkimų nutraukimų, siunčia juos Viešųjų pirkimų tarnybai, leidiniui ,,Valstybės žinios"
7.6. rengia ir derina viešųjų pirkimų sutarčių projektus ir organizuoja jų pasirašymus;
7.7. rengia ir pagal poreikį atnaujina Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau - Lukiškių TI-K) supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų, susijusių su viešaisiais pirkimais, teisės aktų ir jų projektų;
7.8. organizuoja Lukiškių TI-K viešųjų pirkimų komisijos darbą: kviečia posėdžius, juos protokoluoja ir konsultuoja kitus struktūrinius padalinius viešųjų pirkimų klausimais;
7.9. konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais viešųjų pirkimų organizatorius, koordinuoja jų darbą;
7.10. vykdo viešuosius pirkimus, atliekamus naudojant Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) elektroninį katalogą;
7.11. vykdant prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis, atlieka CVP IS administratoriaus funkcijas;
7.12. skelbia CVP IS biudžetiniais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę;
7.13. ruošia ir teikia skelbti Lukiškių TI-K internetiniame puslapyje medžiagą susijusią su viešaisiais pirkimais (viešųjų pirkimų planai, techninių specifikacijų projektai, pirkimų skelbimai, ataskaitos);
7.14. kaupia ir saugo visą susijusią su viešaisiais pirkimais (konkursų medžiagas, tiekėjų pasiūlymus, viešųjų pirkimų skelbimus, pirkimų procedūrų ataskaitas, ir kt.) dokumentaciją;
7.15. organizuoja pareigūnų aprūpinimą uniforma, teikia vadovybei pasiūlymus dėl pareigūnų aprūpinimo apranga, užtikrinant teisės aktuose nustatytų atitinkamų normų įgyvendinimą;
7.16. atlieka paskaičiavimus, ruošia paraiškas laikomų įstaigoje suimtųjų ir nuteistųjų aprūpinimui apranga ir patalyne, užtikrinant teisės aktuose nustatytų atitinkamų normų įgyvendinimą;
7.18. kontroliuoja, tikrina materialiai atsakingų darbuotojų darbą (sandėlininkų, inspektorių), ataskaitas, užtikrinant racionalų materialinių vertybių naudojimą;
7.19. teikia vadovybei pasiūlymus dėl finansinių lėšų, reikalingų laikomiems Lukiškių TI-K suimtiesiems ir nuteistiesiems aprūpinti apranga, patalyne kitu inventoriumi, užtikrinant racionalų finansinių lėšų panaudojimą;
7.20. susirašinėja ūkio klausimais su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir kitomis įstaigomis;
7.21. nagrinėja ir rengia atsakymus į suimtųjų (nuteistųjų) skundus, prašymus, pasiūlymus, užtikrinant reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
7.22. nesant ŪS vedėjo (atostogos, liga, komandiruotė ir kt.) vykdyti jo funkcijas;
7.23. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Ūkio skyriaus vedėjui.
Atlyginimas:Nenurodytas


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2018.10.16 Ūkio dalies techninis darbuotojas Vilnius 440
2018.10.16 Ūkio skyriaus vedėjas/terminuotai Vilnius 600
2018.10.16 Aptarnavimo skyriaus Ūkio poskyrio vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2018.10.16 Ūkio ir paslaugų skyrius Vyriausiasis specialistas Vilnius 740
2018.10.16 Ūkio priežiūros specialistas Vilnius 770
2018.10.16 Ūkio priežiūros specialistas (verslo centre) Vilnius 700
2018.10.16 Ūkio ir krizių valdymo skyriaus vedėjas Vilnius 1060
2018.10.16 Ūkio politikos skyriaus patarėjas Vilnius 960
2018.10.16 Ūkio poskyrio vedėjas Vilnius 890
Ūkio poskyrio Specialistas Vilnius 570
Ūkio ir krizių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 890
Ūkio ir paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 740
2015.11.03 Ūkio darbuotoja Vilnius Nenurodytas
2015.01.14 Ūkio subjektų registro skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2014.12.10 Ūkio ir pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 2790
2014.11.18 Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Vilnius 1980
2014.11.14 Ūkio poskyrio vyriausiasis specialistas Vilnius 2330


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai