Darbo pasiūlymai Kontaktai
 
 

Yra 19 900 darbo pasiūlymų Lietuvoje


Ieškantims darbo


KoksKur 

Pvz.: vadybininkas, pardavėjas, barmenas ar pan.

Pvz.: Vilnius, Kaunas ar pan.
Darbo pasiūlymai Vilniuje
Darbo pasiūlymai Kaune
Darbo pasiūlymai Klaipėdoje

 
 

Viešųjų ryšių vyresnysis specialistas

  
Darbo vieta: Vilnius

Pareigos:Viešųjų ryšių vyresnysis specialistas

Darbo pobūdis:

VILNIAUS RINKTIN-S VIEŠŲJŲ RYŠIŲ VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYB-S APRAŠYMAS

I. PAREIGYB-S CHARAKTERISTIKA

Vilniaus rinktinės (toliau - rinktinė) viešųjų ryšių vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau - valstybės tarnautojas).Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Organizuoti ir vykdyti rinktinės vidines ir išorines komunikacijos priemones, kuriant teigiamą jos įvaizdį visuomenėje, formuoti ir išsaugoti su valstybės sienos apsauga susijusias tradicijas.

III. VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - viešųjų ryšių funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYB-S TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, socialinių studijų krypties (visuomenės saugumo), teisės arba komunikacijos krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešosios informacijos pateikimą žiniasklaidai, kitiems asmenims ir tarnybinę veiklą;

6.3. mokėti užsienio kalbas (anglų ir rusų ) pažengusio vartotojo B1 lygiu;

6.4. gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo bei duomenų paieškos ir apdorojimo kompiuterinėmis programomis, mokėti naudotis komunikacijos priemonėmis, vaizdo ir fotoaparatūra, bei išmanyti dokumentų tvarkymo ir rengimo taisykles;

6.5. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

6.6. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas išsaugoti reikiamą informaciją, seka žiniasklaidos pranešimus, atrenka juose informaciją apie rinktinę, VSAT, kitas teisėsaugos institucijas ir teikia ją vadovybei (referuoja). Kaupia, analizuoja ir sistemina statistinius duomenis, vaizdo medžiagą, spaudos pranešimus;

7.2. rengia rašytinę ir vaizdo informaciją (suderintą su rinktinės vadovybe) apie rinktinę ir su ja susijusius įvykius tam, kad ji būtų pateikta viešosios informacijos rengėjams ir paskelbta visuomenei; 7.3. organizuoja ir vykdo pasieniečio profesijos propagavimo darbą rinktinėje ir jos struktūriniuose padaliniuose, visuomenėje, pagal kompetenciją teikia oficialią informaciją visuomenės atstovams, viešosios informacijos rengėjams, valstybinėms ir visuomeninėms organizacijoms, pristatydamas rinktinės veiklą ir jos istoriją, siekdamas, kad rinktinė būtų tinkamai reprezentuojama;

7.4. siekdamas, kad būtų puoselėjamos VSAT bei rinktinės tradicijos ir gerinamas visuomenėje pasieniečių įvaizdis, organizuoja profesinės ir valstybinių švenčių bei atmintinų dienų minėjimus ir ceremonialus;

7.5. rengia su rinktine bendradarbiaujančių institucijų atstovų bei su rinktinės veikla susijusių asmenų pasveikinimus, kvietimus, inicijuoja reikalingų priemonių įsigijimą tam, kad visuomenei būtų tinkamai pristatyta rinktinė, puoselėjamos tradicijos;

7.6. planuoja ir organizuoja darbą su kultūros ir švietimo įstaigomis, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis siekdamas plėtoti bendradarbiavimą, propaguoti pasieniečio profesiją;

7.7. organizuoja ir koordinuoja renginius, inicijuoja spaudinių ir kitų priemonių kūrimą bei rengimą teigiamam rinktinės įvaizdžiui formuoti ir jos tradicijoms puoselėti;

7.8. renka iš rinktinės struktūrinių padalinių informaciją veiklos klausimais, ją analizuoja ir apibendrina, teikia pasiūlymus rinktinės vadovybei dėl rinktinės įvaizdžio gerinimo, informacijos apie ją teikimo viešojoje erdvėje bei tradicijų puoselėjimo tam, kad būtų kuo profesionaliau pristatoma rinktinės veikla;

7.9. siekdamas išsaugoti informaciją apie rinktinės veiklą bei jos tradicijas, renka, kaupia ir įformina rinktinės veiklos istorinę medžiagą;

7.10. vykdo kitus rinktinės vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, susijusius su viešųjų ryšių veikla tam, kad būtų įgyvendinti rinktinės veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB-S TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus rinktinės vadui.Atlyginimas:Nenurodytas


Panašūs darbo pasiūlymaiData Darbdavys Pareigos Miestas Atlyginimas
2018.10.16 Viešųjų pirkimų specialistas Vilnius 797
2018.10.16 Planavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Vilnius Nenurodytas
2018.10.16 Viešųjų ryšių specialistai Vyriausiasis specialistas Vilnius 689
2018.10.16 Viešųjų ryšių ir komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius Nenurodytas
2018.10.16 Projekto "Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną" viešųjų pirkimų specialistas Vilnius Nenurodytas
2018.10.16 SĮ "Vilniaus miesto būstas" administracijos Viešųjų pirkimų specialistas Vilnius Nenurodytas
2018.10.16 Komunikacijos skyriaus Viešųjų ryšių poskyrio vyriausiasis specialistas Vilnius 755
2018.10.16 Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyrius Vyriausiasis specialistas (pakaitinis) Vilnius 689
2018.10.16 Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas (pakaitinis) Vilnius 835
Projektų ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas" viešųjų pirkimų specialistas Vilnius Nenurodytas
Projekto "Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas" viešųjų pirkimų specialistas Vilnius Nenurodytas
Viešųjų pirkimų skyrius Vyriausiasis specialistas Vilnius 820
Bendrųjų reikalų departamentas Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 820
Viešųjų pirkimų specialistas Vilnius 882
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Vilnius 1130
Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas Vilnius 670
Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 810
Viešųjų ryšių skyriaus vedėjas Vilnius 1130
Štabo Viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas Vilnius 670
Bendrųjų reikalų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilnius 810
Viešųjų pirkimų skyriaus Skyriaus vedėjas Vilnius 1060
Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė Vyriausiasis specialistas Vilnius 670
Viešųjų pirkimų specialistas Vilnius 400
Planavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus viešųjų pirkimų specialistas Vilnius 710


 
     
 

© 2014 - Visos teisės saugomos. Kontaktai